لب سوختگی یا خشکیدگی حاشیه برگ گیاهان ناشی از کمبود پتاسیم است یا شوری؟

علایم ظاهری برگ در کمبود پتاسیم:

1- در حالت کمبود پتاسیم ابتدا نوک برگ زرد رنگ 

2- و سپس زردی به سمت حاشیه برگ پیشروی کرده

3- و به طور یکنواخت حاشیه زرد رنگ و همچنین بین رگبرگ ها نیز زرد می شود

4- بعد از آن از نوک شروع به قهوه ای شده و کم کم کل حاشیه سوخته و به رنگ قهو ه ای تا سیاه در می آید.

لب سوختگی یا خشکیدگی حاشیه برگ گیاهان
لب سوختگی یا خشکیدگی حاشیه برگ گیاهان ناشی کمبود پتاسیم
لب سوختگی یا خشکیدگی حاشیه برگ گیاهان شوری یا کمبود پتاسیم؟
لب سوختگی یا خشکیدگی حاشیه برگ گیاهان ناشی کمبود پتاسیم
لب سوختگی یا خشکیدگی حاشیه برگ گیاهان ناشی کمبود پتاسیم
لب سوختگی یا خشکیدگی حاشیه برگ گیاهان ناشی کمبود پتاسیم

علایم ظاهری برگ در شوری:

1- در ابتدا حاشیه برگ به رنگ زرد در آمده

2- سپس از حاشیه کم کم شروع به خشک شدن کرده و قهوه ای رنگ می شود توجه شود خشک شدن به صورت موج های کوچک به سمت مرکز پیش روی می کند.

لب سوختگی یا خشکیدگی حاشیه برگ درختان ناشی از شوری
لب سوختگی یا خشکیدگی حاشیه برگ درختان ناشی از شوری
لب سوختگی یا خشکیدگی حاشیه برگ درختان ناشی از شوری
تفاوت ظاهری برگ در کمبود پتاسیم و شوری
تفاوت ظاهری برگ در کمبود پتاسیم و شوری
تفاوت ظاهری برگ در کمبود پتاسیم و شوری
فهرست