مکانیسم آمینوکمپلکس فروت ست

در ترکیب کود آمینوکمپلکس فروت ست زیفان از مجموعه متنوعی از اسیدهای آلی، اسید آمینه ها و عناصر غذایی شامل بور، روی، مس و کلسیم استفاده شده است. استفاده از کلسیم در ترکیب این آمینوکمپلکس علاوه بر این که در تشکیل میوه و کیفیت و پایداری آن نقش دارد باعث کاهش تنش های محیطی مانند سرما زدگی می شود. بور نیز نقش مهمی در فرایند تشکیل‌ میوه‌ دارد. این عنصر در عمل لقاح ‌بر روی ‌قابلیت‌ زنده‌ بودن‌ دانه‌ گرده‌، جوانه‌ زنی‌ و رشد لوله‌ گرده‌ اثر می‌گذارد. روی در عمل گرده افشانی و لقاح  و عنصر مس  نیز بر روی گلدهی، تشکیل دانه، بذر و میوه نقش دارند.

غلظت اسید آمینه های استفاده شده در کود آمینوکمپلکس فروت ست با استفاده از نرم افزارهای مختلف به گونه ای انتخاب شده اند که دارای بیشترین ثابت پایداری کمپلکس فلز-اسید آمینه باشند. کمپلکس های ایجاد شده ضمن به حداقل رساندن رقابت عناصر برای جذب و یا انتقال در گیاه، با کاهش بار خالص هر فلز و تغییر سهم نسبی جذب سیمپلاستی و آپوپلاستی و همچنین تغییر توزیع سلولی فلزات در مقایسه با یون های آزاد، نگهداشت این فلزات در فضاهای مرده آپوپلاستی را کاهش و جذب و انتقال آن ها را در گیاه افزایش می دهند.

نکته مهم در مورد این محصول اندازه کوچک آن بوده که به راحتی از منافذ سلول های گیاهی عبور کرده و کارایی جذب فلزات را افزایش می دهد. ضمن این که این ترکیب قادر به برطرف کردن سریع و همزمان چندین کمبود شایع در گیاهان می باشد. علاوه بر این اسید آمینه ها و اسیدهای آلی استفاده شده در فرمولاسیون آمینوکمپلکس فروت ست زیفان خود منبع تغذیه نیتروژن برای گیاه نیز محسوب شده و نقش مهمی در فعالیت های حیاتی و ساختارهای گیاهی دارند.

حدود 80-70 درصد از فلزات موجود در این کود اسید آمینه دار تهیه شده در شرکت زیست فناوران نوین رادمهر به شکل کمپلکس (کلات) با اسید آمینه وجود دارند که با توجه به مطالب ذکر شده بیانگر کارایی ترکیب فوق الذکر در افزایش کارایی جذب و انتقال فلزات در گیاه است.

فهرست