افزایش جذب عناصر مورد نیاز توسط ریشه و برگ در گیاه

در رابطه با ساز و کار افزایش جذب کمپلکس (کلات) های عناصر ریزمغذی توسط سلول های ریشه و برگ. از لحاظ اندازه می توان گفت، قطر مولکولی آمینو کمپلکس ها در مقایسه با قطر منافذ دیواره سلولی (کمتر از 5 نانومتر )، بسیار کوچک است. بنابراین این منافذ محدودیتی در حرکت آمینو کمپلکس ها به داخل فضاهای آزاد ایجاد نمی کند. عناصر کلات شده با اسید آمینه ها به راحتی می توانند از منافذ دیواره سلولی عبور کنند و به فضاهای آزاد سلول های ریشه وارد شوند. در اینجا علاوه بر افزایش جذب عناصر، بر خلاف کلات های مصنوعی، خود عامل کلات کننده، یعنی اسید آمینه های نیز به راحتی به درون گیاه نفوذ می کنند.

جذب آمینو کمپلکس ها در مقایسه با یون های آزاد فلزی بیشتر است. همین سبب افزایش جذب عناصر غذایی توسط ریشه و برگ می شود. برخی اسید آمینه ها همچون ذرات الکتریکی باردار عمل می کنند. به دلیل اینکه حالت اسید آمینه ها در سلول به واسطه خلوص بسیار بالا، گیاه به راحتی این مواد را درون خود می پذیرد. آنها را همچون بخشی از ساختار خود در کلیه فرآیند متابولیکی شرکت می دهد.

مقایسه نهایت جذب در کلات مصنوعی و اسیدآمینه

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید کلات های آمینو اسید به دلیل قطر مولکولی کوچکتر به راحتی وارد گیاه می شوند و نیاز گیاه به آن عنصر فراهم می گردد. اما کلات های مصنوعی به دلیل قطر مولکولی بزرگتر نمیتوانند به راحتی از ریشه عبور کنند. نسبت به کلات های اسید آمینه عمل جذب کامل اتفاق نمیافتد.

فهرست