کود آمینوکمپلکس پتاسیم منیزیم

کود آمینوکمپلکس پتاسیم منیزیم یک کود مایع ويژه بوده که بر پایه کمپلکس آمینو اسیدهای طبیعی با پتاسیم و منیزیم تولید شده است.

 

اطلاعات بیشتر