کود اسید آمینه زیفــان

سوپر آمینو یک کود اسید آمینه درصد بالای تشکیل شده از ترکیب انواع آمینو اسیدهای مورد نیاز گیاهان با منشا طبيعی (بقایای گیاهی و جانوری) تولید شده است. آمینو اسیدهایی که توسط  گیاهان و در درون خود گیاه تولید می شوند نیز با اسید آمینه هایی که به صورت کود مایع همراه با آب آبیاری در اختیار گیاه قرار می گیرند، یکی شده و در ساختمان خاک و ساختار آن قرار داده مي شوند.

اطلاعات بیشتر