کود آمینو کمپلکس روی زیفــان

کود آمینو کمپلکس روی با استفاده از فناوری های نوین بر پایه کمپلکس اسید آمینه های طبیعی با روی تولید شده است که ….

 

کود اسید آمینه روی، کود آمینوکلات روی، کود آمینو اسید روی، کود آمینوکمپلکس روی

اطلاعات بیشتر