مکانیسم اثر کود اسید آمینه میکرومیکس

آمینوکمپلکس میکرومیکس

کود(اسید آمینه) آمینوکمپلکس میکرومیکس مجموعه متنوعی از اسیدهای آلی، اسید آمینه و عناصر غذایی کم مصرف شامل آهن، منگنز، مس و روی می باشد. غلظت اسید آمینه­ های استفاده شده در این کود اسید آمینه به گونه­ ای انتخاب شده اند که دارای بیشترین ثابت پایداری کمپلکس فلز-اسید آمینه باشند. کمپلکس­ های ایجاد شده ضمن به حداقل رساندن رقابت عناصر برای جذب و یا انتقال در گیاه با کاهش بار خالص هر فلز و تغییر سهم نسبی جذب سیمپلاستی و آپوپلاستی و همچنین تغییر توزیع سلولی فلزات در مقایسه با یون­های آزاد، نگهداشت این فلزات در فضاهای مرده آپوپلاستی را کاهش و جذب و انتقال آن ها را در گیاه افزایش می دهند.

تفاوت کمپلکس میکرومیکس با کلات­های مصنوعی

تفاوت شایان و قابل توجه کود آمینوکمپلکس میکرومیکس(کود اسید آمینه میکرومیکس) با کلاتهای مصنوعی موجود در بازار اندازه کوچکتر آن بوده که به راحتی از منافذ سلول های گیاهی عبور کرده و کارایی جذب فلزات را در مقایسه با کلاتهای مصنوعی افزایش می­دهد. ضمن این که این کود اسید آمینه قادر به برطرف کردن سریع و همزمان چندین کمبود شایع در گیاهان زراعی می­باشد. علاوه بر این اسید آمینه ­ها و اسیدهای آلی استفاده شده در فرمولاسیون کود اسید آمینه میکرومیکس، خود منبع تغذیه نیتروژن برای گیاه نیز محسوب شده و در بسیاری از عملکردهای آنزیمی گیاه نقش موثری دارند.اسید آمینه­های موجود در کود اسید آمینه میکرومیکس قادر به افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش­های محیطی و زیستی بوده و این در حالی است که مطالعات متعددی نشان داده اند که فعالیت میکروبی نقش چندانی در تجزیه اسید آمینه­ های موجود در محیط ندارند. بنابراین اسید آمینه ­ها به عنوان یک عامل کلات کننده ­می­توانند نقش قابل توجهی در جذب و انتقال فلزات در گیاه داشته باشند. مطالعات پیشین ما نقش اسید آمینه­ ها در کلات کردن یون­های فلزی و افزایش سرعت انتقال طولانی­ مسیر از ریشه به ساقه را در گیاهان مختلف زراعی به خوبی نشان داده اند. با توجه به کاهش شدید قابلیت استفاده فلزات کم مصرف در شرایط pH بالای اکثر خاک­های ایران استفاده از کود آمینوکمپلکس میکرومیکس(کود اسید آمینه میکرومیکس)قابلیت دسترسی گیاه به عناصرغذایی کم مصرف موجود در این ترکیب را به صورت قابل توجهی افزایش می­دهد. ضمن اینکه اندازه کوچک این ترکیب جذب توسط برگ و در ادامه انتقال عناصر در آوند آبکش را در گیاه افزایش می­دهد.

در کود آمینوکمپلکس(اسید آمینه) میکرومیکس تهیه شده در شرکت زیست فناوران نوین رادمهر بیشتر از 95درصد آهن، 90 درصد روی، بیش از 95 درصد مس و حدود 90 درصد منگنز به شکل کلات با اسید آمینه­ ها وجود دارد که با توجه به مطالب ذکر شده بیانگر کارایی ترکیب فوق الذکر در افزایش کارایی جذب و انتقال فلزات در گیاه است.

micromix
فهرست