اسیدآمینه ها و اسیدهای آلی استفاده شده در فرمولاسیون کودهای آمینوکمپلکس شرکت رادمهر خود منبع تغذیه نيتروژن برای گیاه نیز محسوب شده و در بسیاری از عملکردهای آنزیمی گیاه نقش موثری دارند. این ترکیبات قادر به افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی و زيستی بوده و این در حالی است که مطالعات متعددی نشان داده اند که فعالیت میکروبی نقش چندانی در تجزیه آمینو اسید های موجود در محیط ندارند. بنابراین آمینو اسید ها به عنوان یک عامل کمپلکس کننده می توانند نقش قابل توجهی در جذب و انتقال فلزات در گیاه داشته باشند. با توجه به کاهش شدید قابلیت استفاده فلزات کم مصرف در شرایط pH بالای اکثر خاک های ایران استفاده از کودهای آمینو کمپلکس شرکت رادمهر قابلیت دسترسی گیاه به عناصر غذایی کم مصرف موجود در این ترکیب را به صورت قابل توجهی افزایش می دهد.

 آمینو اسیدهای ضروری نقش بسیار مهمی در ارتباط با کیفیت تغذیه ­ای محصولات کشاورزی دارند. برخی آمینو اسید ها بر طعم میوه تاثیرگذار می ­باشند. به عنوان مثال

آمینو اسید لیزینبر شیرینی میوه تاثیر می­گذارد.

آمینو اسیدهای متیونین و تریونین موجب القاء فرایند گرده افشانی و بهبود کیفیت رشد رویشی و زايشی گياه شده و در تولید و تشکیل اتیلن به عنوان عامل رسیدگی محصول دخیل می­ باشد.

اسید آمینه سیستئین در ساختار آنزیم نیتروژناز که در تثبیت بیولوژیک ازت نقش دارد، به کار می رود.

اسید آمینه گلیسین، نیز القا کننده­ تشکیل بافت گیاهی و بیوسنتز کلروفیل بوده و به عنوان کود حاوی نيتروژن به کار می­رود. اين آمينواسيد به سرعت به ترکیبات آمونیومی، آمیدی و آلیفاتیک آمین تبدیل می ­شود و از قدرت بالای کمپلکس­ کنندگی عناصر غذایی برخوردار است.

اسید آمینه هیستیدین در تنظیم باز شدن روزنه های برگ موثر است.

گلدهی برخی از گیاهان نیز تحت تاثیر حضور آمینو اسید ها در محیط رشد است. به عنوان مثال افزودن آمینو اسید گلیسین به محیط کشت باعث تحریک گلدهی می­ گردد. علاوه بر این اسید آمینه ها نقش بسیار مهمی در کاهش خسارت اکسیداتیو ناشی از شرایط نامساعد محیطی دارند. آمینو اسیدها باعث افزایش جذب عناصر غذایی از جمله پتاسیم و کلسیم می ­شوند. بنابراین اسید آمینه ها به طور غیر مستقیم نیز از طریق تنظیم مقدار نمک­ های معدنی، در تحمل گیاه به تنش اسمزی موثر می­ باشند.

فهرست