در مورد ساز و کار جذب کمپلکس های عناصر ریزمغذی توسط سلول های ریشه و برگ، از لحاظ اندازه می توان گفت، قطر مولکولی آمینو کمپلکس ها در مقایسه با قطر منافذ دیواره سلولی (کمتر از 5 نانومتر)، بسیار کوچک است. بنابراین این منافذ محدودیتی در حرکت آمینو کمپلکس ها به داخل فضاهای آزاد ایجاد نمی کند و آمینو کمپلکس ها به راحتی می توانند از منافذ دیواره سلولی عبور کرده و به فضاهای آزاد سلول های ریشه وارد شوند.

جذب آمینو کمپلکس ها در مقایسه با یون های آزاد فلزی بیشتر است. برخی اسید آمینه ها همچون ذرات الکتریکی باردار عمل می کنند. به دلیل اینکه حالت اسید آمینه ها در سلول به واسطه خلوص بسیار بالا، گیاه به راحتی این مواد را درون خود می پذیرد و آنها را همچون بخشی از ساختار خود در کلیه فرآیند متابولیکی شرکت می دهد.

فهرست