5 سبک, بی نهایت سایز بندی و رنگبندی

توسعه90%
90%
طراحی80%
80%
بازاریابی70%
70%
پژوهش46%
46%
هویت66%
66%
طراحی گرافیک87%
87%
نوار پیشرفت ساده100%
100%
نوار پیشرفت ساده69%
69%
نوار پیشرفت ساده28%
28%
توسعه90%
90%
هویت80%
80%
بازاریابی70%
70%
پژوهش60%
60%
این نوار پیشرفت است100%
100%
این نوار پیشرفت است75%
75%
این نوار پیشرفت است50%
50%
توسعه90%
90%
طراحی80%
80%
بازاریابی70%
70%
پژوهش46%
46%
هویت66%
66%
طراحی گرافیک87%
87%
خشم95%
95%
قدرتمند69%
69%
حسادت28%
28%
اولین پژوهش46%
46%
توسعه وب66%
66%
طراحی گرافیک87%
87%
عکاسی77%
77%
تصاویر55%
55%
هنر و طراحی33%
33%
توسعه90%
90%
طراحی80%
80%
بازاریابی70%
70%
پژوهش46%
46%
هویت66%
66%
طراحی گرافیک87%
87%
این نوار پیشرفت با شمارنده شیک بزرگ است91%
91%
این نوار پیشرفت با شمارنده شیک بزرگ است82%
82%
این نوار پیشرفت با شمارنده شیک بزرگ است73%
73%
فهرست